Inne Formy Finansowania (leasing, faktoring)

Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujcy, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystajcemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z okrelonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opaty (raty leasingowe).

Podstawowe rodzaje leasingu:

Leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w uytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguy krtszy ni okres normatywnego zuycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowi dla Korzystajcego koszt uzyskania przychodu, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego Korzystajcy moe mie zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakoczeniu umowy, za okrelon z gry warto kocow powikszon o podatek od towarw i usug (VAT).

Leasing finansowy (kapitaowy) polega na oddaniu rzeczy w uytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest wasnoci Finansujcego, amortyzuje go Korzystajcy, natomiast przeniesienie tytuu wasnoci moe by zagwarantowane w umowie. Firma zwiksza wic warto swojego majtku nie ponoszc dodatkowych kosztw po zakoczeniu umowy, a zwikszona forma amortyzacji pozwala regulowa jej koszty i dochody.

Leasing zwrotny wystpuje, gdy firma posiada liczne rodki trwae, nie posiada jednak gotwki, ktrej potrzebuje; moe wtedy odda cz majtku trwaego firmie leasingowej w zamian za gotwk i wzi te rodki w leasing; dziki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotwki.

FIN-PRO dysponuje ofert bankw i towarzystw leasingowych, ktrych produkty s najbardziej atrakcyjne na rynku.

Faktoring jest rodzajem specjalistycznego porednictwa handlowego, w ktrym wyspecjalizowana instytucja finansowa (z reguy spka z udziaem banku) nabywa w drodze cesji od przedsibiorstw handlowych lub przemysowych roszczenie o zapat nalenych im kwot z rnego rodzaju rde zobowizanych, a zwaszcza sprzeday.

W kategoriach ekonomicznych faktoring jest konkurencyjnym wobec kredytu bankowego sposobem zapewnienia przedsibiorstwu rodkw finansowych o charakterze obrotowym, a czasem rwnie sposobem zabezpieczenia przed niecigalnoci nalenoci.
Gwn funkcj factoringu jest finansowanie dziaalnoci i polega przede wszystkim na finansowaniu przez faktora cyklu rozliczeniowego transakcji. Oznacza to, e faktor (firma faktoringowa/bank) zaliczkuje posiadan naleno pacc cen kupna, pomniejszon o procent, prowizj i ewentualnie mar stanowic zarobek faktora za wykonanie dodatkowych czynnoci.

FIN-PRO dysponuje ofert bankw i instytucji finansowych, ktrych produkty s najbardziej atrakcyjne na rynku. Dbamy o Klienta, dobierajc ofert najbardziej odpowiadajc potrzebom i moliwociom. Pomagamy przygotowa dokumentacj oraz uatwiamy kompletowanie zacznikw.

W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt z FIN-PRO.